POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejszy dokument reguluje przetwarzanie danych osobowych dostarczanych przez użytkowników, odwiedzających i zainteresowanych produktami i usługami oferowanymi przez Fagor Industrial S. Coop (dalej Fagor Professional), zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Celem niniejszej Polityki prywatności jest poinformowanie o sposobie, w jaki dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i chronione, aby osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Fagor Professional, decydowały swobodnie i dobrowolnie, czy chcą podać swoje dane osobowe za pomocą specjalnych formularzy. Jednocześnie Polityka prywatności reguluje przetwarzanie danych osobowych przekazanych w przeszłości przez daną osobę za pośrednictwem innych środków niż strona internetowa lub tych, które możesz podać w przyszłości w odniesieniu do niniejszej Polityki, o ile zostanie na to wyraźnie wyrażona zgoda w momencie dostarczania danych, co będzie przestrzegane w każdym przypadku.
Dostęp do tej witryny i korzystanie z niej oznacza akceptację w jej całości przez odwiedzających, którzy są zobowiązani do przestrzegania warunków określonych w niniejszej Polityce prywatności, a które mogą być modyfikowane zgodnie z kolejnymi przepisami, postanowieniami sądowymi lub potrzebami firmy Fagor Professional.
Na tej stronie szanuje się dane osobowe wszystkich użytkowników i dba o nie. Jako użytkownik możesz mieć pewność, że Twoje prawa są bezpieczne.
Przy każdej z oferowanych usług, które są udostępniane na stronie, znajduje się specjalna klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych, która jest wymagana do wykonania danej usługi.

 

IDENTYFIKACJA I DANE ADMINISTRATORA DANYCH

Fagor Professional jest wiodącym producentem wyposażenia dla sektora hotelarskiego, gastronomicznego oraz pralniczego. 
Z firmą Fagor Professional, będącą administratorem danych, możesz skontaktować się w następujący sposób: 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I CEL PRZETWARZANIA

Fagor Professional przetwarza zebrane dane osobowe w następującym celu:

 • Wysyłanie informacji handlowych
 • Przetwarzanie próśb o informacje lub pytań od zainteresowanych stron, zgłaszanych poprzez stronę internetową lub za pośrednictwem innych kanałów komunikacji
 • Zarządzanie statystykami stron internetowych za pomocą Google Analytics
 • Zarządzanie zaproszeniami na imprezy i organizowane targi 
 • Zarządzanie danymi dostępu klienta do obszaru klienta/ekstranetu
 • Zarządzanie informacjami dotyczącymi potencjalnych klientów w zakresie definiowania i planowania projektów
 • Zarządzanie informacjami dotyczącymi klientów uzyskanymi od oficjalnych dystrybutorów dla Fagor Professional
 • Zarządzanie płatnościami od klientów i na rzecz dostawców
 • Zarządzanie potrzebami klientów związanymi z zamówionym produktem
 • Zarządzanie księgą gości, którzy uzyskują dostęp do budynku
 • Zarządzanie fizycznym bezpieczeństwem dostępów do instalacji Fagor Professional
 • Zarządzanie danymi osobowymi związanymi z uzupełnianiem wakatów
 • Zarządzanie danymi osobowymi osób wchodzących w skład zarządu i zarządzanie ich działaniami
 • Zarządzanie danymi osobowymi osób wchodzących w skład rady społecznej i zarządzanie ich działaniami
 • Zarządzanie wykonywaniem praw przez zainteresowanych


POCHODZENIE DANYCH

Zebrane dane osobowe pochodzą bezpośrednio od zainteresowanej strony lub właściciela danych lub jego przedstawiciela prawnego lub innej osoby wyraźnie upoważnionej, jak również z regulowanego prawem przenoszenia danych przez Grupę Onnera. 

 

DOKŁADNOŚĆ I PRAWDZIWOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownicy produktów i usług Fagor Professional gwarantują dokładność, ważność i autentyczność podanych danych osobowych oraz zobowiązują się do ich należytej aktualizacji.

 

PRZECHOWYWANIE

Podane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak to konieczne do osiągnięcia celów, dla których w każdym przypadku zostały zebrane w celu utrzymania relacji z osobą zainteresowaną organizacją, a osoba zainteresowana nie zażąda ich usunięcia, przy czym dane będą przechowywane zgodnie z terminami ustalonymi w przepisach, które dotyczą Fagor Professional.

 

PODSTAWA PRAWNA TYTUŁ PRAWNY UMOŻLIWIAJĄCY WYKORZYSTANIE DANYCH

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych są zapisy art. 6 i 9 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Osoba korzystająca z usług jest każdorazowo informowana o podstawie prawnej każdej ze świadczonych usług, którą może być zgoda, wykonanie przepisu prawnego, który obejmuje daną osobę, spełnienie obowiązku prawnego przez Fagor Professional lub interesu prawnego firmy.

 

ODBIORCY, PRZEKAZYWANIE I PRZENIESIENIE

W czasie przetwarzania danych osobowych Fagor Professional dokona przeniesienia niektórych danych określonych w Rejestrze czynności przetwarzania po wcześniejszym uzyskaniu zgody osoby, która zostanie o to poproszona w razie potrzeby. Zostanie ona poinformowana o konsekwencjach wynikających z niewyrażenia zgody, szczególnie o braku możliwości wykonania czynności związanych z danym produktem i/lub usługą.
Czynności związane z różnymi produktami i/lub usługami Fagor Professional mogą wymagać poinformowania firm świadczących usługi informatyczne, które działają jako administratorzy danych i są objęte klauzulą poufności i bezpieczeństwa przetwarzania danych, przy czym ich siedziba może znajdować się poza Unią Europejską w ramach umowy między USA a Unią Europejską Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Informacje dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov 

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I POUFNOŚĆ INFORMACJI

Fagor Professional zobowiązuje się do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych użytkowników w poszanowaniu poufności danych i wykorzystywania ich zgodnie z przeznaczeniem, jak również do wypełniania obowiązków związanych z ich przechowywaniem i podejmowaniem odpowiednich środków, zapobiegających ich modyfikacji, utracie, nieuprawnionemu przetwarzaniu i dostępowi do nich, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
Niniejsza strona posiada certyfikat SSL. Jest to protokół bezpieczeństwa, który sprawia, że przesyłanie danych między serwerem a użytkownikiem sieci odbywa się w sposób kompletny i bezpieczny, a informacje zwrotne są w pełni szyfrowane.
Fagor Professional nie może zagwarantować absolutnej nienaruszalności sieci internetowej, a tym samym naruszenia danych poprzez nieuczciwy dostęp do nich przez osoby trzecie.
W zakresie poufności danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem Strony lub poprzez różne formy komunikacji z użytkownikami firma zobowiązuje się do ich przetwarzania z szacunkiem i zachowania w tajemnicy, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
W przypadku wystąpienia zdarzenia naruszającego bezpieczeństwo, firma Fagor Professional powiadomi o nim klienta bez zbędnej zwłoki i zapewni znane w danej chwili odpowiednie informacje związane ze zdarzeniem naruszającym bezpieczeństwo, lub na uzasadnione żądanie klienta.

 

PRAWA

Fagor Professional ułatwia zainteresowanym osobom korzystanie z następujących praw związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych:

 • Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • Prawo do żądania sprostowania lub usunięcia
 • Prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
 • Prawo do wycofania zgody

Każda strona ma prawo otrzymania potwierdzenia czy Fagor Professional przetwarza jej dane osobowe i ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, złożenia wniosku o ich usunięcie, kiedy to zebrane dane nie są już potrzebne do celów, do jakich zostały zgromadzone.
W określonych okolicznościach osoby zainteresowane mogą wystąpić o ograniczenie przetwarzania swoich danych, w takim przypadku będą one przechowywane wyłącznie w celu składania lub obrony roszczeń. W określonych okolicznościach i z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby zainteresowane mogą zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. Firma Fagor Professional przerwie przetwarzanie danych, z wyjątkiem ważnych uzasadnionych powodów lub obrony ewentualnych roszczeń.
Jeśli zainteresowany wyraził zgodę w konkretnym celu, ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem na podstawie wcześniej wyrażonej zgody.
W tym celu może posłużyć się formularzami udostępnionymi przez Fagor Professional (info@fagorprofessional.com), na których można składać wnioski.
Jeśli uważasz, że Twoje prawa dotyczące ochrony danych osobowych nie są chronione, możesz złożyć wniosek do właściwego organu kontroli ochrony danych za pośrednictwem jego strony internetowej www.agpd.es.
Zgodnie z postanowieniami art. 21 ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, jeśli nie chcesz otrzymywać więcej informacji o naszych usługach, możesz zrezygnować z subskrypcji poprzez adres e-mail Fagor Professional (info@fagorprofessional.com) wskazując w temacie „Nie wysyłać korespondencji”.

 

AKTUALIZACJA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

Niniejsza Polityka prywatności może wymagać aktualizacji, dlatego też będzie okresowo przeglądana. Polityka prywatności zostanie umieszczona na dole strony internetowej. Będziemy jednak informować o wszelkich modyfikacjach niniejszej polityki prywatności, które mają wpływ na przetwarzanie danych osobowych gromadzonych przez Fagor Professional.
Polityka prywatności została zaktualizowana po raz pierwszy dnia 01/01/2020 roku.